Funkcjonowanie w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”

Funkcjonowanie w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników

INFORMUJE, ŻE:

Inspektorat pozostaje zamknięty dla klientów, wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki, a wszelką korespondencję należy przesyłać drogą pocztową, mailową lub wrzucić do skrzynki na listy nr 1, znajdującej się na parterze budynku.

 

Funkcjonowanie w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”

Funkcjonowanie w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU
BUDOWLANEGO

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa”.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję Państwa o przyjętym przez PINB w Bytomiu sposobie postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu
    telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub
    pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie informował na bieżąco.

Elżbieta Kwiecińska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu


Kiedy opinia ornitologiczna i chiropterologiczna są potrzebne i po co się je wykonuje?

Kiedy opinia ornitologiczna i chiropterologiczna są potrzebne i po co się je wykonuje?

Opinię ornitologiczną wykonuje się, aby chronić ptaki, na które może mieć wpływ dana inwestycja (remont budynku, termoizolacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbiórka). Opinia pozwala inwestorowi a przede wszystkim wykonawcy na takie planowanie prac na budynku w przypadku termomodernizacji czy na placu budowy w przypadku budowy nowego obiektu, żeby nie przyniosły ptakom szkody, planowanie to musi być zgodne z aktualnie obowiązującym prawem chroniącym ptaki. Opinia ornitologa ma na celu sprawdzenie jakie gatunki i ilości ptaków występują na danym terenie oraz jakie czynności kompensacyjne należy podjąć w sytuacji zniszczenia gniazd, lęgów, czy siedlisk ptasich.

Obowiązek przygotowania Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) lub nietoperzy w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich siedlisk podczas prac remontowych, wynika z następujących przepisów: W myśl załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt Dz.U z 2016 r. poz.2183, większość ptaków zamieszkujących tereny miejskie objętych jest ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, a także płoszenia i niepokojenia zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Ponadto zgodnie z art. 131 pkt. 14 ww. ustawy „kto umyślnie narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochrona gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (…)”.

W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że roboty budowlane są prowadzone w sposób zagrażający ptakom i/lub nietoperzom, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, nakazuje podjęcie interwencji, a nawet wstrzymanie robót budowlanych odrębnym postanowieniem, ponieważ jest to równoznaczne z prowadzeniem robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenia środowiska. Zgodnie z art. 5 pkt. 18 ustawy o ochronie przyrody, przez siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów należy rozumieć obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego stadium ich rozwoju. Miejsca lęgowe ptaków chronionych, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych należy więc traktować jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. Jednocześnie informuję, iż w uzyskanie opinii ornitologicznej powinno nastąpić zanim Inwestor przystąpi się do prowadzenia prac budowlanych, remontowych czy termomodernizacyjnych. Ważne jest, aby uwzględnić okresy lęgowe ptaków oraz czas ich wędrówki. Należy pamiętać, że opinia ornitologiczna powinna być wykonana w kilku okresach w roku, najlepiej na rok przed rozpoczęciem prac.

Jeżeli inwentaryzacja ornitologiczna wykonywana jest poza okresem lęgowym i ornitolog nie stwierdzi występowania danego gatunku ptaków, należy sprawdzić, czy nie pojawią się one na terenie budowy w okresie lęgowym. Natomiast opinia chiropterologiczna to dokument mający na celu ochronę gatunkową nietoperzy. Stworzenia te są co raz bardziej zagrożone wyginięciem. Opinię sporządza ekspert chiropterolog, Sporządza się ją tak samo jak opinię ornitologiczną przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych budynku. Co roku należy ją aktualizować, ponieważ mogą pojawić się gatunki nietoperzy, których dotychczas nie stwierdzono.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.  Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                 Norbert  Książek

Warszawa, maj 2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.   (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski