Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu zgodnie z ustawą z dnia 4  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej osobom o specjalnych potrzebach. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pinb.bytom.pl
Nazwa podmiotu publicznego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiuwww.pinb.bytom.pl

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt.  Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym celu należy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć przycisk “Nawigacja klawiaturą”

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • Strzałka w górę /Pg Up– przewinięcie strony w górę
 • Strzałka w dół /Pg Down – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “-“ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

7. Dostosowanie strony
Strona internetowa zapewnia szereg opcji ułatwiających korzystanie ze strony. Dostępne są one po kliknięciu w ikonę w prawym górnym rogu ekranu.

 • Modyfikacja czcionki – poprzez przycisk „A-” oraz „A+” można modyfikować rozmiar czcionki całej strony
 • Kontrast – kliknięcie przycisku „Wybierz kolor” pozwala na wybór tła strony.
 • Zaznaczenie linków – przyciski „Podkreśl linki” oraz „Podświetl linki” uwidaczniają elementy strony, które zawierają odnośniki do innych adresów.
 • Szarość obrazów – klikając w przycisk „Szarość obrazów” grafika na stronie zostaje pozbawiona nasycenia kolorami.
 • Czyszczenie plików Cookies – w celu przywrócenia strony do oryginalnego wyglądu, wystarczy kliknąć przycisk „Wyczyść ciasteczka” co wyczyści pliki sesji.

Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub treści na niej zawartych prosimy o kontakt.
Osobami kontaktowymi są: .
Kontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: pinb.bytom@poczta.fm lub dzwoniąc pod numery telefonu: 8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.

9. Informacje dodatkowe

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.