Organizacja PINB

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

 

 §2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 2. Powiatowym inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

§3

 1. Inspektorat funkcjonuje od stycznia 1999r. jako jednostka administracji rządowej powołanaz mocy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/94 poz.414 z późn. zm.) działając na podstawie odpowiednich przepisów (Dz.U.: nr 100/96 poz.465; nr 106/96 poz.496; nr 146/96 poz.680; nr 88/97 poz.554; nr 111/97 poz.726; nr 22/98 poz.118;  nr 106/98 poz.668 oraz zatwierdzonego regulaminu organizacyjnego jednostki.
 2. Inspektorat jest urzędem organu nadzoru budowlanego na szczeblu powiatowym, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, realizując zadania w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grodzkiego Bytom.
 3. Jako jednostka budżetowa funkcjonuje samodzielnie posiadając regon: 276288760; NIP: 626-25-59-533 oraz rachunek bankowy

 

ROZDZIAŁ  II

ZASADY DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA

§4

 1. Powiatowy inspektor kieruje pracą  inspektoratu.
 2. Powiatowy inspektor sprawuje nadzór nad:
   działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
  postępowaniami administracyjnymi;
  postępowaniami egzekucyjnymi;
  postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach związanych z katastrofami budowlanymi;
  prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej organami kontroli państwowej;
  obsługą prawną inspektoratu;
  kontrolą wewnętrzną w inspektoracie;
  zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej;
  przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  gospodarowaniem mieniem inspektoratu.
 3. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego inspektora należy:
  ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych inspektoratu;
  zatwierdzanie planów kontroli;
   podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej;
  udzielenie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej;
  udzielanie imiennych upoważnień pracownikom inspektoratu do podpisywania postanowień i decyzji administracyjnych w czasie nieobecności powiatowego inspektora oraz do reprezentowania organu w postępowaniu przed sądami powszechnymi;
  występowanie do właściwego organu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  – prowadzenie polityki kadrowej pracowników inspektoratu w zakresie zatrudnienia zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach korpusu służby cywilnej, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników wraz z przestrzeganiem zasad odbywania służby przygptowawczej przy uwzględnieniu zasad wynagradzania pracowników w oparciu o odpowiednie przepisy dla pracowników korpusu służby cywilnej.
 4. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze.
 5. Powiatowy inspektor podpisuje:
  – decyzje administracyjne i postanowienia oraz korespondencję w toku prowadzonych postępowań;
  – akty prawa wewnętrznego w formie zarządzeń i instrukcji;
  – wystąpienia i sprawozdania kierowane do organu wyższej instancji szczebla wojewódzkiego;
  – wystąpienia kierowane do organów administracji samorządowej, rządowej i publicznej;
  – odpowiedzi na skargi i wnioski.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATU

§5

Zasady organizacji pracy inspektoratu określa schemat organizacji pracy, będący załącznikiem do niniejszego regulaminu organizacyjnego.:

1. W skład inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska ds.:
– inspekcji;
– orzecznictwa i obsługi prawnej;
– organizacyjno-administracyjnych
– obsługi finansowo-księgowej.

 

§6

 Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budolanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;
 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

§7

Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego określonych art.83 Prawa budowlanego;
 2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. Obsługa prawna inspektoratu i Powiatowego inspektora;
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

§8

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych, reprezentowanego przez sekretarza kierownika jednostki należy:

 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
 2. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;
 3. Gospodarka materiałowo-sprzętowa;
 4. Obsługa sekretariatu;
 5. Prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej;
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

§9

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej, reprezentowanego przez Głównego Księgowego inspektoratu należy:

 1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem finansów w jednostce budżetowej zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie budżetowej, przy uwzględnieniu stosowania przepisów wewnętrznych w formie instrukcji i zarządzeń;
 2. Planowanie i rozliczanie wydatków i dochodów w ramach prowadzonej przez inspektorat działalności związanej z przestrzeganiem przepisów obowiązującego prawa;
 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§9

Do pracowników inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. Ustawy z dnia 18.12.1998r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 49/99 poz.483) w zakresie pracowników tworzących korpus służby cywilnej;
 2. Kodeksu pracy;
 3. Ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie Powiatowego inspektora.

 

§10

Powiatowy inspektor określi: regulamin pracy inspektoratu, regulamin wynagradzania i zarzą-dzenia regulujące przyznawanie nagród i innych przysługujących świadczeń i ekwiwalentów. .

 

§11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

 

 

 

 

Zadania i kompetencje PINB

 

* Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
  1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o  pozwoleniu na budowę;
  2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

 

* Kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podania przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty, faxem lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB. Można je także wnieść ustnie do protokołu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.