Organizacja PINB

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

 

 §2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 2. Powiatowym inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

§3

 1. Inspektorat funkcjonuje od stycznia 1999r. jako jednostka administracji rządowej powołanaz mocy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89/94 poz.414 z późn. zm.) działając na podstawie odpowiednich przepisów (Dz.U.: nr 100/96 poz.465; nr 106/96 poz.496; nr 146/96 poz.680; nr 88/97 poz.554; nr 111/97 poz.726; nr 22/98 poz.118;  nr 106/98 poz.668 oraz zatwierdzonego regulaminu organizacyjnego jednostki.
 2. Inspektorat jest urzędem organu nadzoru budowlanego na szczeblu powiatowym, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, realizując zadania w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego na obszarze powiatu grodzkiego Bytom.
 3. Jako jednostka budżetowa funkcjonuje samodzielnie posiadając regon: 276288760; NIP: 626-25-59-533 oraz rachunek bankowy

 

ROZDZIAŁ  II

ZASADY DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA

§4

 1. Powiatowy inspektor kieruje pracą  inspektoratu.
 2. Powiatowy inspektor sprawuje nadzór nad:
   działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
  postępowaniami administracyjnymi;
  postępowaniami egzekucyjnymi;
  postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach związanych z katastrofami budowlanymi;
  prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej organami kontroli państwowej;
  obsługą prawną inspektoratu;
  kontrolą wewnętrzną w inspektoracie;
  zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej;
  przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  gospodarowaniem mieniem inspektoratu.
 3. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego inspektora należy:
  ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych inspektoratu;
  zatwierdzanie planów kontroli;
   podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej;
  udzielenie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej;
  udzielanie imiennych upoważnień pracownikom inspektoratu do podpisywania postanowień i decyzji administracyjnych w czasie nieobecności powiatowego inspektora oraz do reprezentowania organu w postępowaniu przed sądami powszechnymi;
  występowanie do właściwego organu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  – prowadzenie polityki kadrowej pracowników inspektoratu w zakresie zatrudnienia zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach korpusu służby cywilnej, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników wraz z przestrzeganiem zasad odbywania służby przygptowawczej przy uwzględnieniu zasad wynagradzania pracowników w oparciu o odpowiednie przepisy dla pracowników korpusu służby cywilnej.
 4. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze.
 5. Powiatowy inspektor podpisuje:
  – decyzje administracyjne i postanowienia oraz korespondencję w toku prowadzonych postępowań;
  – akty prawa wewnętrznego w formie zarządzeń i instrukcji;
  – wystąpienia i sprawozdania kierowane do organu wyższej instancji szczebla wojewódzkiego;
  – wystąpienia kierowane do organów administracji samorządowej, rządowej i publicznej;
  – odpowiedzi na skargi i wnioski.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATU

§5

Zasady organizacji pracy inspektoratu określa schemat organizacji pracy, będący załącznikiem do niniejszego regulaminu organizacyjnego.:

1. W skład inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska ds.:
– inspekcji;
– orzecznictwa i obsługi prawnej;
– organizacyjno-administracyjnych
– obsługi finansowo-księgowej.

 

§6

 Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budolanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;
 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

§7

Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego określonych art.83 Prawa budowlanego;
 2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 3. Obsługa prawna inspektoratu i Powiatowego inspektora;
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

§8

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych, reprezentowanego przez sekretarza kierownika jednostki należy:

 1. Prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego;
 2. Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;
 3. Gospodarka materiałowo-sprzętowa;
 4. Obsługa sekretariatu;
 5. Prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej;
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

§9

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej, reprezentowanego przez Głównego Księgowego inspektoratu należy:

 1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem finansów w jednostce budżetowej zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie budżetowej, przy uwzględnieniu stosowania przepisów wewnętrznych w formie instrukcji i zarządzeń;
 2. Planowanie i rozliczanie wydatków i dochodów w ramach prowadzonej przez inspektorat działalności związanej z przestrzeganiem przepisów obowiązującego prawa;
 1. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego inspektora.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§9

Do pracowników inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. Ustawy z dnia 18.12.1998r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 49/99 poz.483) w zakresie pracowników tworzących korpus służby cywilnej;
 2. Kodeksu pracy;
 3. Ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie Powiatowego inspektora.

 

§10

Powiatowy inspektor określi: regulamin pracy inspektoratu, regulamin wynagradzania i zarzą-dzenia regulujące przyznawanie nagród i innych przysługujących świadczeń i ekwiwalentów. .

 

§11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

 

 

 

 

Zadania i kompetencje PINB

 

* Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
  1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o  pozwoleniu na budowę;
  2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

 

* Kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1. 2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podania przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty, faxem lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB. Można je także wnieść ustnie do protokołu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się z polityką prywatności. Więcej Informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close