UWAGA!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu informuje, że
od 1 grudnia 2023r. nowa siedziba organu mieści się w budynku przy ul. Łużyckiej 12

w Bytomiu.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023r. w dniu 02.01.2024r. (wtorek)
Inspektorat będzie nieczynny.

AKTUALNOŚCI

U W A G A !

Wesołych Świąt 2023!

U W A G A !

Zmiana lokalizacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bytomiu.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów
budowlanych w związku z potencjalnymi
zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:
• kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
• kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Warszawa, listopad 2022 r.

W związku ze zmianą warunków atmosferycznych poprzedzających nadchodzącą porę okresu zimowego przypominam niniejszym pismem o obowiązku usuwania śniegu i lodu, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art.62 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.1333 tekst jednolity z późn. zm.).

Zwracam uwagę na fakt, że zgodnie z art.61 obowiązującej jw. ustawy na właścicielach i zarządcach ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Do czynników związanych z działaniem sił natury należą m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie.

Przedmiotową kontrolę mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednakże w art.62 ust.4 i 5 ustawy – Prawo budowlane zostały wskazane wyjątki w zakresie kontroli: instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych – które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane również przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych i gazowych – oraz przewodów kominowych, które w pewnych przypadkach mogą być kontrolowane także przez osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca w/w kontroli sporządza z niej protokół. W przypadku, gdy podczas kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub istnieje konieczność uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, protokół po-winien zawierać informację (potwierdzenie), że na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektu budowlanego (na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach) ciąży obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia w/w braków. Ponadto osoba dokonująca kontroli jest obowiązana przesłać niezwłocznie po jej przeprowadzeniu kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego (art.70 ust.2 ustawy – Prawo budowlane).

Właściciel, Zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art.70 ust.1 ustawy – Prawo budowlane).

Natomiast po otrzymaniu kopii protokołu, wskazującego stwierdzenie w/w uszkodzeń lub braków, właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu sprawdzenia, czy właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu budowlanego usunęli stwierdzone uszkodzenia i uzupełnili braki.

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy karne przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art.70 ust.1 w/w ustawy (art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane), za utrzymanie obiektu budowlanego w nienależytym stanie technicznym (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), czy też za nie-przesłanie kopii protokołu, o którym mowa w art. 70 ust.2 (art. 93 pkt 9a ustawy – Prawo budowlane).

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Szanowni Państwo,
brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Przeczytaj również Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy – https://www.izbakominiarzy.pl/dokumenty/

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanego obiektu budowlanego co najmniej jednej w roku kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane).

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U poz. 719 z późn. zm.).

Dorota Cabańska
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WNIOSKI ON-LINE

Pojawiła się możliwość składania wniosków on-line.
Z pomocą oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym 
można szybko i łatwo wypełnić i złożyć wniosek elektroniczny przez internet. 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BYTOMIU

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników

INFORMUJE, ŻE:

Inspektorat pozostaje zamknięty dla klientów, wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki, a wszelką korespondencję należy przesyłać drogą pocztową, mailową lub wrzucić do skrzynki na listy nr 1, znajdującej się na parterze budynku.

ARTYKUŁY

Kiedy opinia ornitologiczna i chiropterologiczna są potrzebne i po co się je wykonuje?